dot dot


ทีมวิทยากร
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


26. หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) article

หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต5Sหลักสูตร 5ส

 

 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส ที่ถูกต้องกับพนักงาน รวมถึงการได้รับคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนัก ในการที่จะปรับปรุง และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และเกิดการเพิ่มผลผลิต

 กลุ่มเป้าหมาย

            พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้า Small Group หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

 หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร วัน)

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

 เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

 เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน,เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

4. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

 

 เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส,การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

5. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

 เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส,การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

 

        บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส

        5ส และหัวใจ ของแต่ละ ส

        หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ

        หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน หลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่

        กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หรือฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง

  รูปแบบการสัมมนา

              การบรรยาย  40 %

              เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

              การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

 
แนะนำ :: หลักสูตร In House Training

1. หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) article
2. หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
3. หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
4. หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train the Trainer) article
5. หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
6. หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article
7. หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article
8. หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
9. หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Team Building) article
10. หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation) article
11. หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor) article
12. หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback) article
13. หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager) article
14. หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) article
16. หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work) article
15. หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) article
18. หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program) article
17. หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success) article
19. หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development) article
20. หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในการทำงาน (EQ and Job Achievement) article
21. หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success) article
22. หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for success) article
23. หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) article
24. หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสาเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) article
25. หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
27. หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article
28. หลักสูตร : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) article
29. หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior) article
30. หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article
ดาวน์โหลด หลักสูตร In-house Training ทั้งหมด articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.