dot dot


ทีมวิทยากร
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


17. หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success) article

หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success)

หลักสูตรการวางแผนAction PlanPlaning

 

 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม ได้ทราบเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนปฏิบัติงาน และนำการแผนงานไปใช้ ตลอดจนการติดตาม ทบทวน ประเมินผลแผนปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิผล

 กลุ่มเป้าหมาย

            พนักงานระดับปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ 

 หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร วัน)

1. แนวคิดและความสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์

2. การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

3. องค์ประกอบสำคัญของแผนกลยุทธ์

4. เครื่องมือทางความคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน

5. Work Shop : การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมาย

6. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

7. Work Shop : การกำหนดแผนเริ่มต้น จัดทาแผนปฏิบัติจริง

8. การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติงาน

9. แนวทางในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ

10. สรุป

  รูปแบบการสัมมนา

              การบรรยาย  40 %

              เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30 %

              การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

 
แนะนำ :: หลักสูตร In House Training

1. หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) article
2. หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
3. หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
4. หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train the Trainer) article
5. หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
6. หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article
7. หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article
8. หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
9. หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Team Building) article
10. หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation) article
11. หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor) article
12. หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback) article
13. หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager) article
14. หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) article
16. หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work) article
15. หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) article
18. หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program) article
19. หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development) article
20. หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในการทำงาน (EQ and Job Achievement) article
21. หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success) article
22. หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for success) article
23. หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) article
24. หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสาเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) article
25. หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
26. หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) article
27. หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article
28. หลักสูตร : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) article
29. หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior) article
30. หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article
ดาวน์โหลด หลักสูตร In-house Training ทั้งหมด articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.