ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


About Us

 

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2551 โดยมีเจตนารมณ์ในการมุ่งเน้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร เพราะมีความตระหนักดีว่า "มนุษย์" เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานความมั่นคงที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ เราจึงมีความมุ่งมั่น ที่จะให้บริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Development : HRD) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management: HRM) และการพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร

 

วิสัยทัศน์ : Vision

"เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน HRM, HRD และ OD เพื่อพัฒนาคน เสริมสร้างผลผลิตให้ธุรกิจ อย่างมืออาชีพ"

 

ค่านิยมขององค์กร : Value

Dynamic for Change คือ การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี

Dynamic for Performance คือ การขับเคลื่อนไปสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยม

Dynamic for Success คือ การขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคง 

 

พันธกิจ : Mission

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ให้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อองค์กร

 บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสริมสร้างผลผลิตแก่ธุรกิจของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 พัฒนา องค์กร (OD) ด้วยแนวคิดทางวิชาการ ระบบ และประสบการณ์จริง เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่พร้อมต่อการ แข่งขันและเปลี่ยนแปลง

 

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ให้บริการหลักประกอบด้วย

 การจัดอบรมและพัฒนา (Training & Development) 

แบบ In-House Training และ Public Training ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาทฤษฎีภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม กรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  และบทบาทสมมติ เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้  ทักษะที่เพิ่มพูนขึ้น  ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ได้จริง โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อให้เกิดผลจริง (Result Based Training) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนกลายเป็นศักยภาพที่ติดตัวบุคคลต่อไป

 

 การจัดกิจกรรม (Team Building / Walk Rally)

เพราะเราเชื่อมั่นว่า กิจกรรม Team Building / Walk Rally เครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ทำให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันด้วยความรัก  ความสามัคคี มีน้ำใจ นำมาซึ่งการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ  ในการทำงานส่งผลให้องค์กรมีความราบรื่นในการบริหารงาน คนทำงานก็มีความสุข

 

 การสรรหาคัดเลือกพนักงาน (Head Hunter) 

ตำแหน่งงานระดับบริหารหรือตำแหน่งงานหลักของธุรกิจหรือตำแหน่งงานเฉพาะทาง(Specialist)เพื่อตอบสนองสภาวะที่มีการแข่งขันสูง พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับสภาพทางธุรกิจตลอดไป