dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


About Us

 

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการมุ่งเน้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร เพราะมีความตระหนักดีว่า "มนุษย์" เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานความมั่นคงที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ เราจึงมีความมุ่งมั่น ที่จะให้บริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Development : HRD) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management: HRM) และการพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร

 

วิสัยทัศน์ : Vision

"เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน HRM, HRD และ OD เพื่อพัฒนาคน เสริมสร้างผลผลิตให้ธุรกิจ อย่างมืออาชีพ"

 

ค่านิยมขององค์กร : Value

Dynamic for Change คือ การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี

Dynamic for Performance คือ การขับเคลื่อนไปสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยม

Dynamic for Success คือ การขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคง 

 

พันธะกิจ : Mission

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ให้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อองค์กร

 บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสริมสร้างผลผลิตแก่ธุรกิจของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 พัฒนา องค์กร (OD) ด้วยแนวคิดทางวิชาการ ระบบ และประสบการณ์จริง เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่พร้อมต่อการ แข่งขันและเปลี่ยนแปลง

 

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ให้บริการหลักประกอบด้วย

 การจัดอบรมและพัฒนา (Training & Development) 

แบบ In-House Training และ Public Training ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาทฤษฎีภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม กรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  และบทบาทสมมติ เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้  ทักษะที่เพิ่มพูนขึ้น  ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ได้จริง โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อให้เกิดผลจริง (Result Based Training) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนกลายเป็นศักยภาพที่ติดตัวบุคคลต่อไป

 

 การจัดกิจกรรม (Team Building / Walk Rally)

เพราะเราเชื่อมั่นว่า กิจกรรม Team Building / Walk Rally เครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ทำให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันด้วยความรัก  ความสามัคคี มีน้ำใจ นำมาซึ่งการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ  ในการทำงานส่งผลให้องค์กรมีความราบรื่นในการบริหารงาน คนทำงานก็มีความสุข

 

 การสรรหาคัดเลือกพนักงาน (Head Hunter) 

ตำแหน่งงานระดับบริหารหรือตำแหน่งงานหลักของธุรกิจหรือตำแหน่งงานเฉพาะทาง(Specialist)เพื่อตอบสนองสภาวะที่มีการแข่งขันสูง พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับสภาพทางธุรกิจตลอดไป