ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train the Trainer)หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers)article

เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานที่เป็น Trainer ได้มีความรู้และความชำนาญ ในการสอนมากยิ่งขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้กับการเป็นวิทยากร

การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for success)หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)article

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เกิดแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเอง มีความเข้าใจในเพื่อนร่วมงานและองค์กรมากขึ้น ตลอดจนสามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)article

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานหลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน

หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)article

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือ

7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)article

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ7Qและเกิดการพัฒนาตนเองทั้ง 7Q รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงาน

การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)article

ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) สามารถนำหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ไปบริหารจัดการพนักงานในส่วนงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลการทำงานที่ดี

creative thinkingหลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสาเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success)article

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลในแนวทางใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย ...

หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย   (Organization Awareness)หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness)article

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของพนักงาน ด้วยความรู้สึกว่ามีความสุข และมีภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมจะแสดงออก

การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)article

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ เทคนิค การวางแผน และกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การเตรียมการสำหรับการนำเสนอและได้เรียนรู้เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ ...

[Go to top]