dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


SD : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 1SD : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 1article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CYBERPRINT GROUP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)CYBERPRINT GROUP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)article

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 44AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 44article

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 15 และ 28 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 3การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 3article

การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TTTC : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)TTTC : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)article

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CP ALL : ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Interpersonal Relationship Skills)CP ALL : ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Interpersonal Relationship Skills)article

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TTTC : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Qctivity)TTTC : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Qctivity)article

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์

TOP : เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)TOP : เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)article

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

RIG : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2RIG : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2article

RIG จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

RIG : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1RIG : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1article

RIG จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ก่อนหน้า123456789...6667ถัดไป
[Go to top]