dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management)

หลักสูตร : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management)

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ" (Time Management) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร