dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

(Train the Trainers) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา
อัตราค่าสัมมนา : 10,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 9,000 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น 51 / วันที่ 27-28 ก.พ. 2563 ลงทะเบียน
รุ่น 52 / วันที่ 23-24 เม.ย. 2563 ลงทะเบียน
รุ่น 53 / วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 ลงทะเบียน
รุ่น 54 / วันที่ 20-21 ส.ค. 2563  ลงทะเบียน
รุ่น 55 / วันที่ 29-30 ต.ค. 2563 (เหลือ 8 ที่นั่ง) ลงทะเบียน
รุ่น 56 / วันที่ 15-16 ธ.ค. 2563 ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน หัวหน้างาน และผู้สนใจที่จะเป็น Trainer 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานที่เป็น Trainer ได้มีความรู้และความชำนาญ ในการสอนมากยิ่งขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้กับการเป็นวิทยากรในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกลุ่มผู้เรียน

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

วันแรก  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. วิทยากรคือใคร
  2. 4 ห้องหัวใจในการเป็นวิทยากร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 3. การออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
       - การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
       - การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ
       - เทคนิคการใช้ Power Point ที่ควรทราบ
       - การเขียนแผนการสอนให้ SMART
  4. โครงสร้างหลักสูตร Content vs Context

       - Content คืออะไร เท่าไรถึงจะดีมีสาระ

       - Context คืออะไร เท่าไรถึงจะเหมาะสม

       - การสร้างบรรยากาศการเรียนและการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ

5. ทักษะส่วนบุคคล vs. ทักษะกระบวนการ

       - ทักษะสำคัญของวิทยากรที่ตอบสนอง Content vs Context

       - ทักษะส่วนบุคคล : การใช้น้ำเสียง / การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง 

การยืนเคลื่อนไหวร่างกาย / การใช้สายตา / บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากร / ภาพลักษณ์และการแต่งกาย

       - ทักษะกระบวนการ : เทคนิคการสร้างการมี ส่วนร่วม / เทคนิคการ ถ่ายทอดแบบต่าง

6. เทคนิค KUSAB
วันที่สอง  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น.  ละลายพฤติกรรม / ทบทวนการอบรมในวันแรก
09.20 – 12.00 น. Workshop # ฝึกปฏิบัติยกระดับการเป็น Trainer โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 7. เทคนิคการสอนเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน
       - พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนทำงาน
       - ลำดับขั้นการพัฒนา
       - การรับรู้ของผู้ฟัง
       - ลักษณะผู้เรียนแต่ละ Generation
       - เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง 
  8. การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

9. ตัวอย่างเกม / กิจกรรม ที่ใช้บ่อยในการอบรม
  สรุปหัวข้อ  / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 30 %
  • 2. ฝึกปฏิบัติรายบุคคล, Workshop และการนำเสนอผลงาน 50%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
10,000
700
300
10,400
10,700

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
9,000
630
270
9,360
9,630
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

  
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article