ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) article

 หลักสูตรการเป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

(Train the Trainers) 

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
ระยะเวลา : 2 วัน (09.00 - 16.00 น.)
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
อัตราค่าสัมมนา : 15,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 12,000 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

รุ่น/วันที่ ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
(โอนก่อน 7 วัน)
สมัครอบรมสัมมนา
รุ่น 76 วันที่ 22-23 ก.พ. 2567 15,000 12,000 ลงทะเบียน
รุ่น 77 วันที่ 16-17 พ.ค. 2567
(เหลือ 2 ที่นั่ง)
15,000 12,000 ลงทะเบียน
รุ่น 78 วันที่ 15-16 ส.ค. 2567 15,000 12,000 ลงทะเบียน
รุ่น 79 วันที่ 10-11 ต.ค. 2567 15,000 12,000 ลงทะเบียน
รุ่น 80 วันที่ 12-13 ธ.ค. 2567 15,000 12,000 ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน หัวหน้างาน และผู้สนใจที่จะเป็นวิทยากร (Trainer)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ที่จะเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สามารถออกแบบหลักสูตรและวางแผนการสอนได้อย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะการพูด การจัดการกระบวนการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากร ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

วันแรก  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แจ้งกติการเรียนรู้ / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. วิทยากรคือใคร
  2. 4 ห้องหัวใจในการเป็นวิทยากร 
  3. เทคนิค KUSAB
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 4. การออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
       - สิ่งที่ควรมีในการออกแบบหลักสูตร
       - การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
       - การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ
       - การเขียนแผนการสอนให้ SMART
  5. โครงสร้างหลักสูตร Content vs Context

       - Content คืออะไร เท่าไรถึงจะดีมีสาระ

       - Context คืออะไร เท่าไรถึงจะเหมาะสม

       - การสร้างบรรยากาศการเรียนและการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ

6. ทักษะส่วนบุคคล vs. ทักษะกระบวนการ

       - ทักษะสำคัญของวิทยากรที่ตอบสนอง Content vs Context

       - ทักษะส่วนบุคคล : การใช้น้ำเสียง / การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง 

การยืนเคลื่อนไหวร่างกาย / การใช้สายตา / บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากร / ภาพลักษณ์และการแต่งกาย

       - ทักษะกระบวนการ : เทคนิคการสร้างการมี ส่วนร่วม / เทคนิคการ ถ่ายทอดแบบต่าง ๆ / เทคนิคการออกแบบกิจกรรม 

7. ตัวอย่างเกม / กิจกรรมที่ใช้บ่อยในการอบรม 
วันที่สอง  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น.  ละลายพฤติกรรม / ทบทวนการอบรมในวันแรก
09.20 – 12.00 น. Workshop # ฝึกปฏิบัติยกระดับการเป็น Trainer โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 8. เทคนิคการสอนเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน
       - พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนทำงาน
       - ลำดับขั้นการพัฒนา
       - การรับรู้ของผู้ฟัง
       - ลักษณะผู้เรียนแต่ละ Generation
        - จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
       - เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
  9. การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

     - เทคนิคการใช้ Power Point Presentation 
       - การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
  10. สรุปหัวข้อ / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 30 %
  • 2. ฝึกปฏิบัติรายบุคคล, Workshop และการนำเสนอผลงาน 50%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
15,000
1,050
450
15,600
16,050

อัตราค่าสัมมนาราคาโปรโมชั่น (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
12,000
840
360
12,480
12,840

 

วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

  

 

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article