ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


แนะนำหลักสูตร In-House Training

       สถาบันจัดอบรม In-House Training ในรูปแบบ Online และ Onsite ที่ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม กรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดความรู้  ทักษะที่เพิ่มพูนขึ้น  ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ได้จริง โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อให้เกิดผลจริง (Result Based Training) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนกลายเป็นศักยภาพที่ติดตัวบุคคลต่อไป

ด้านการขาย / การตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales / Marketing / Customer Service) ด้านการขาย / การตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales / Marketing / Customer Service)

 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์การ (Human Resource & Organization Development)

 

ด้านเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Productivity & Improvement)

 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)article

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

 

เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)article

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ  

การพัฒนานักบริหารระดับต้นหลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)article

เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรม สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีและเก่งมีความสามารถทั้งการบริหารงาน 

การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success)หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success)article

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม ได้เทคนิค วางแผนเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนปฏิบัติงาน และนำการ แผนงานไปใช้ ตลอดจนการติดตาม ทบทวน ประเมินผลแผนปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิผล

IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development)หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development)article

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของ IQ & EQ ที่มีอยู่ในตนเอง และทราบถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเอง และสามารถนำ IQ & EQ มาประยุกต์ใช้เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

EQ กับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success)หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success)article

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม เห็นความสำคัญและจาเป็นในการใช้ EQ ที่มีอยู่ในตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้สามารถดาเนินภารกิจต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ง่าย และเพื่อพัฒนา EQ ให้เกิดขึ้นเพียงพอที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทาให้มีความสุขกับการทางาน มีใจรักที่จะทางานแล้วก็จะยิ่งทาให้เรามีความสุขในการดาเนินชีวิตอีกด้วย

การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success)หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success)article

เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมมีแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเองโดยการสร้างเสริม ทัศนคติในการทำงานที่ดีขึ้น สามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริง เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการพัฒนาทัศนคติในการทำงานและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้บุคลากรเลือกคุณสมบัติที่ทำให้ตัวเองสามารถบรรลุเป้าหมายและเหมาะสมกับตัวเองไปพัฒนา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง และสามารทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้

การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)article

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของระบบหรือ System ได้ทราบถึงขั้นตอนการคิดเชิงระบบและทราบถึงวิธีการคิดแบบวงรอบและสามารถประยุกต์ใช้การคิดระบบในการทำงาน

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)article

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส ที่ถูกต้องกับพนักงาน รวมถึงการได้รับคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนัก ในการที่จะปรับปรุง และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และเกิดการเพิ่มผลผลิต

Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)article

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

[Go to top]