ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


แนะนำหลักสูตร In-House Training

       สถาบันจัดอบรม In-House Training ในรูปแบบ Online และ Onsite ที่ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม กรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดความรู้  ทักษะที่เพิ่มพูนขึ้น  ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ได้จริง โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อให้เกิดผลจริง (Result Based Training) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนกลายเป็นศักยภาพที่ติดตัวบุคคลต่อไป

ด้านการขาย / การตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales / Marketing / Customer Service) ด้านการขาย / การตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales / Marketing / Customer Service)

 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์การ (Human Resource & Organization Development)

 

ด้านเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Productivity & Improvement)

 

 creative thinkingหลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success)article

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลในแนวทางใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย ...

หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย   (Organization Awareness)หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness)article

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของพนักงาน ด้วยความรู้สึกว่ามีความสุข และมีภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมจะแสดงออก

หลักสูตรการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)article

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ เกิดทักษะ มีเทคนิคการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

Team Buildingหลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)article

เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา เทคนิคให้ผู้เข้าอบรม เห็นความสาคัญและจาเป็นในการสร้างทีมงาน และการทางานเป็นทีม เพื่อนามาพัฒนาทีมงานของตนให้มีเป้าหมายร่วมกัน

จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation)หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation)article

หัวหน้า / ผู้บังคับบัญชาเข้าใจความต้องการของมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยทักษะด้านการปกครองคน ตลอดจนมีเทคนิคในการจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจตาม style ของตัวเองในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น

การสั่งงานและมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor)หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor)article

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ เกิดทักษะ มีเทคนิคการสั่งงาน และ มอบหมายงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เพื่อการพัฒนาตนเอง ทีมงาน และ องค์กรต่อไป

เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback Technique) หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback Technique) article

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางการบริหารผลงานและกระบวนการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager)หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager)article

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ การกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำหรับองค์กร สามารถผสมผสานจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)article

เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เข้าใจในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความขัดแย้งนั้น ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล

หลักสูตรอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...หลักสูตรอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...article
[Go to top]