ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร  (Train the Trainers)

Train the Trainerหลักสูตรการเป็นวิทยากรอบรมการเป็นวิทยากร

 

อบรมสัมมนา วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานที่จะเป็นวิทยากรภายใน ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สามารถออกแบบหลักสูตรและวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ฝึกทักษะการพูด การจัดการกระบวนการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากร ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกลุ่มผู้เรียน

อบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย

            พนักงาน หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ที่จะเป็น Trainer ภายในองค์กร

อบรมสัมมนา หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 1-5 วัน)

1. วิทยากรคือใคร
2. 4 ห้องหัวใจในการเป็นวิทยากร 
3. การออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
     อบรมสัมมนา การออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
    อบรมสัมมนา การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
    อบรมสัมมนา การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ
    อบรมสัมมนา การเขียนแผนการสอนให้ SMART
4. โครงสร้างหลักสูตร Content vs. Context
    อบรมสัมมนา Content คืออะไร เท่าไรถึงจะดีมีสาระ
    อบรมสัมมนา Context คืออะไร เท่าไรถึงจะเหมาะสม
    อบรมสัมมนา การสร้างบรรยากาศการเรียนและการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ
5. ทักษะส่วนบุคคล vs. ทักษะกระบวนการ
    อบรมสัมมนา ทักษะสำคัญของวิทยากรที่ตอบสนอง Content vs Context
    อบรมสัมมนา ทักษะส่วนบุคคล: การใช้น้ำเสียง / การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง / การยืนเคลื่อนไหว
การใช้สายตา / บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากร / ภาพลักษณ์และการแต่งกาย
    อบรมสัมมนา ทักษะกระบวนการ: เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม / เทคนิคการถ่ายทอดแบบต่าง ๆ
6. เทคนิค KUSAB
7. เทคนิคการสอนเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน
    อบรมสัมมนา พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนทำงาน
    อบรมสัมมนา ลำดับขั้นการพัฒนา
    อบรมสัมมนา การรับรู้ของผู้ฟัง
    อบรมสัมมนา ลักษณะผู้เรียนแต่ละ Generation
    อบรมสัมมนา เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
8. การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
9. ตัวอย่างเกม / กิจกรรม ที่ใช้บ่อยในการอบรม

อบรมสัมมนา  รูปแบบการสัมมนา

อบรมสัมมนา การบรรยาย  30%

อบรมสัมมนา ฝึกปฏิบัติรายบุคคล / เกม / Workshop / กิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว     50 %

อบรมสัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  20 %

 

ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ***สนใจหลักสูตรนี้ โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ***


หลักสูตรที่สนใจ :  *
รูปแบบการอบรมสัมมนา : Onsite
Online
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ :  *
ตำแหน่ง :  *
โทรศัพท์ / มือถือ :  *
อีเมล :  *
บริษัท / หน่วยงาน :  *
ประเภทธุรกิจ :
สถานที่จัดอบรมสัมมนา (เช่น จังหวัด) :  *
วันที่จัดอบรมสัมมนา :
กลุ่มตำแหน่งผู้เข้าอบรม :  *
จำนวนผู้เข้าอบรม :  *
ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ :
ข้อมูลเพิ่มเติม :แนะนำ :: หลักสูตร In House Training 2024

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communications) article
หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article
หลักสูตร : การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) article
หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) article
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) article
หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation) article
หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor) article
หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback Technique) article
หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager) article
หลักสูตรอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ... article
หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) article
หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) article
หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program) article
หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success) article
หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development) article
หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success) article
หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success) article
หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) article
หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) article
หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article
หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication) article
หลักสูตร : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) article
หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity) article
หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร การคิด และการสื่อสาร (Management / Thinking Skill / Communication) article
หลักสูตรอบรมด้านการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ (Sales / Marketing / Customer Service) article
หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์การ (Human Resource & Organization Development) article
หลักสูตรอบรมด้านกระบวนการ การเพิ่มผลผลิต / ปรับปรุงงาน / ลดต้นทุน / ความปลอดภัย (Productivity/Improvement/Cost Reduction /Safety) article