ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) article

หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)

การทำงานเป็นทีมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม

 

 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ข้อคิดเกิดจิตสำนึกรักและเข้าใจในทีมงานและองค์กร ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม

 กลุ่มเป้าหมาย

            พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน 

 หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร วัน)

  • ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความ "เชื่อมั่นในตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อทีม"
  • สร้างจิตสำนึกในการมี "เป้าหมายร่วมกัน" ของทีม
  • พร้อมยอมรับใน "ความแตกต่าง" ของสมาชิกในทีม 
  • สร้างจิตสำนึกใน "การสื่อสารที่ดี" และมี "การประสานงาน" อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจและ "ตระหนักในบทบาทน้าที่" ของสมาชิกในทีม เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร
  • เข้าใจและตระหนักในการทำงานเป็นทีมที่ "ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ" ให้แก่ลูกค้า  เพื่อพัฒนาคน และผลงานของหน่วยงาน
  • สร้างจิตสำนึกรัก "สามัคคี" ในทีมงาน "รักองค์กรด้วยใจปรารถนาอยากอยู่ร่วมกัน" และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จากความสามัคคีของทีม

  รูปแบบการสัมมนา

      เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Active Learning) ด้วยการสอดแทรกหลักคิด ทฤษฏี การพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม และแสดงจิตสำนึกเชิงสัญลักษณ์ในการพัฒนาองค์กร

   ***สนใจหลักสูตรนี้ โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ***


ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ :  *
ตำแหน่ง :  *
โทรศัพท์ / มือถือ :  *
E-mail :  *
บริษัท / หน่วยงาน :  *
ประเภทธุรกิจ :
สถานที่จัดอบรมสัมมนา (เช่น จังหวัด) :  *
วันที่จัดอบรมสัมมนา :
กลุ่มตำแหน่งผู้เข้าอบรม :  *
จำนวนผู้เข้าอบรม :  *
ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ :แนะนำ :: หลักสูตร In House Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสาเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) article
หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation) article
หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor) article
หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback) article
หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager) article
หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work) article
หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) article
หลักสูตรอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ... article
หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program) article
หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success) article
หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development) article
หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในการทำงาน (EQ and Job Achievement) article
หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success) article
หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) article
หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) article
หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior) article
หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article
หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication) article
หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article
หลักสูตร : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) article
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communications) article
หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity) article