ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร การคิด และการสื่อสาร (Management / Thinking Skill / Communication) article

หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร  การคิด  และการสื่อสาร 
(Management / Thinking Skill / Communication)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)*
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)*
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)
หลักสูตร : ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Skills)
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (Training Within Industry)
หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)
หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager)
หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation)
หลักสูตร : จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม (Psychology of Teamwork)
หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation)
หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback Technique) 
หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)
หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success)
หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง  (Counseling techniques to adjust behavior)
หลักสูตร : การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation at work)
หลักสูตร : จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพกายและใจ (Smart Health Psychology)
หลักสูตร : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management)
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Self-Development)
หลักสูตร : การบริหารตนเอง (Self-Management)
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Success)
หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในการทำงาน (EQ and Job Achievement)
หลักสูตร : การจัดการความเครียด (Stress Management)
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวกเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for success)*
หลักสูตร : ค้นหา Mindset สู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงานยุคดิจิทัล (Growth Mindset for Digital Careers)
หลักสูตร : การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Attitude for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดด้วย Growth Mindset (Growth Mindset for Success)
หลักสูตร : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ (Creative Thinking for Success)
หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)*
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)*
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก (Personality Plus)
หลักสูตร : ศาสตร์แห่งการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น (Enneagram/MBTI/DISC)
หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)*
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communications)
หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของหัวหน้างาน
หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)
หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication)
หลักสูตร : เทคนิคการรายงาน “แผ่นเดียวจบ ด้วย A3 Report”
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร / การคิด / การสื่อสาร / พัฒนาตนเอง 

หมายเหตุ: * คือหลักสูตรที่ได้ความนิยมมาก

 **หากต้องการรายละเอียดหลักสูตรและราคา โปรดกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ**


หลักสูตรที่สนใจ :  *
รูปแบบการอบรมสัมมนา : Onsite
Online
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ :  *
ตำแหน่ง :  *
โทรศัพท์ / มือถือ :  *
อีเมล :  *
บริษัท / หน่วยงาน :  *
ประเภทธุรกิจ :
สถานที่จัดอบรมสัมมนา (เช่น จังหวัด) :  *
วันที่จัดอบรมสัมมนา :
กลุ่มตำแหน่งผู้เข้าอบรม :  *
จำนวนผู้เข้าอบรม :  *
ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ :
ข้อมูลเพิ่มเติม :แนะนำ :: หลักสูตร In House Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communications) article
หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) article
หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) article
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) article
หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation) article
หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor) article
หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback Technique) article
หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager) article
หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) article
หลักสูตรอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ... article
หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) article
หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program) article
หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success) article
หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development) article
หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success) article
หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success) article
หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) article
หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) article
หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior) article
หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article
หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication) article
หลักสูตร : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) article
หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity) article
หลักสูตร : OKRs กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร (Objectives and Key Results) article
หลักสูตรอบรมด้านการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ (Sales / Marketing / Customer Service) article
หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์การ (Human Resource & Organization Development) article
หลักสูตรอบรมด้านกระบวนการ การเพิ่มผลผลิต / ปรับปรุงงาน / ลดต้นทุน / ความปลอดภัย (Productivity/Improvement/Cost Reduction /Safety) article