dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback) article

หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback) 

Feedbackการให้ข้อมูลย้อนกลับเทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ

 

 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการให้ Feedback ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการโค้ช เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ปรับทัศนคติ และสร้างอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกน้อง ด้วยเทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับและผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ให้วิธีแก้อย่างเดียว

 กลุ่มเป้าหมาย

            พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ 

 หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร วัน)

1. ความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาศักยภาพทีมงาน

2. เครื่องมือการพัฒนาทีมงานยุคใหม่

3. การให้ Feedback คืออะไร

4. หัวหน้ากับบทบาทสำคัญ ในการให้ Feedback

5. คุณสมบัติและความสามารถของผู้ให้ Feedback ที่ดี

6. เทคนิคการให้ Feedback อย่าง "SMART"

7. คำพูดและพฤติกรรมในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์

8. ศิลปะการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ดี

9. ปัญหาในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และแนวทางป้องกัน

10. สิ่งที่หัวหน้าควรทำ และไม่ควรทำในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

  รูปแบบการสัมมนา

              การบรรยาย  40 %

              เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30 %

              การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

   ***สนใจหลักสูตรนี้ โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ***


ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ :  *
ตำแหน่ง :  *
โทรศัพท์ / มือถือ :  *
E-mail :  *
บริษัท / หน่วยงาน :  *
ประเภทธุรกิจ :
สถานที่จัดอบรมสัมมนา (เช่น จังหวัด) :  *
วันที่จัดอบรมสัมมนา :
กลุ่มตำแหน่งผู้เข้าอบรม :  *
จำนวนผู้เข้าอบรม :  *
ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ :แนะนำ :: หลักสูตร In House Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communications) article
หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสาเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) article
หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) article
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article
หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) article
หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation) article
หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor) article
หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager) article
หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) article
หลักสูตรอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ... article
หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart@Life_Smile@Work) article
หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program) article
หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success) article
หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development) article
หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success) article
หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success) article
หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) article
หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) article
หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior) article
หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article
หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication) article
หลักสูตร : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) article
หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity) article
หลักสูตร : OKRs กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร (Objectives and Key Results) article
หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร การคิด และการสื่อสาร (Management / Thinking Skill / Communication) article
หลักสูตรอบรมด้านการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ (Sales / Marketing / Customer Service) article
หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์การ (Human Resource & Organization Development) article
หลักสูตรอบรมด้านเพิ่มผลผลิต / ปรับปรุงงาน / ลดต้นทุน / ความปลอดภัย (Productivity/Improvement/Cost Reduction /Safety) article