ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) article

หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)

เทคนิคการสอนงานcoaching หลักสูตรการสอนงาน

 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสร้างทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถจัดทำแผนการสอนงาน เพื่อพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาได้
3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสอนงาน (Coaching) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

 กลุ่มเป้าหมาย

            พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ  

 หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร วัน)

1. การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการเป็น Coach และให้คำชี้แนะ
     อบรมสัมมนา การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
     อบรมสัมมนา ธรรมชาติของมนุษย์และการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
     อบรมสัมมนา กรณีศึกษา: การโค้ชชิ่ง (การสอนแนะ) Proactive vs Reactive
2. ทักษะสำคัญของผู้บังคับบัญชาในการโค้ช
     อบรมสัมมนา ดู: ดูคนเป็น
     อบรมสัมมนา ฟัง: ฟังอย่างเข้าใจ
     อบรมสัมมนา ถาม: ถามเพื่อการเรียนรู้
     อบรมสัมมนา แชร์: แชร์ความคิด ความรู้สึก เหตุผล
3. ทักษะสำคัญของผู้บังคับบัญชาในการโค้ช
     อบรมสัมมนา Coach เพื่อความสำเร็จ
     อบรมสัมมนา Coach เพื่อการปรับปรุง
     อบรมสัมมนา Coach เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
4. หลักการการสอนงาน (Coaching)
     อบรมสัมมนา อ่านลูกทีมให้ขาด
     อบรมสัมมนา ตั้งหลักที่งาน
     อบรมสัมมนา แนวทาง “การโค้ชชิ่ง (การสอนแนะ)” พนักงานในแต่ละสไตล์
5. ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสบความสำเร็จ
     อบรมสัมมนา สร้างความไว้วางใจ
     อบรมสัมมนา ตอกย้ำสิ่งที่ดี
     อบรมสัมมนา เมื่อเกิดการผิดพลาด จงเบี่ยงเบนพลัง
     อบรมสัมมนา วิธีการชมเชยและการตอบสนอง

  รูปแบบการสัมมนา

อบรมสัมมนา การบรรยาย  40%
อบรมสัมมนา กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก  30%
อบรมสัมมนา ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30 %


  ***สนใจหลักสูตรนี้ โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ***


หลักสูตรที่สนใจ :  *
รูปแบบการอบรมสัมมนา : Onsite
Online
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ :  *
ตำแหน่ง :  *
โทรศัพท์ / มือถือ :  *
อีเมล :  *
บริษัท / หน่วยงาน :  *
ประเภทธุรกิจ :
สถานที่จัดอบรมสัมมนา (เช่น จังหวัด) :  *
วันที่จัดอบรมสัมมนา :
กลุ่มตำแหน่งผู้เข้าอบรม :  *
จำนวนผู้เข้าอบรม :  *
ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ :
ข้อมูลเพิ่มเติม :แนะนำ :: หลักสูตร In House Training 2024

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communications) article
หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article
หลักสูตร : การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) article
หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article
หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) article
หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) article
หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) article
หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) article
หลักสูตร : จิตวิทยาในการปกครอง และจูงใจลูกน้อง (Psychology of Command & Motivation) article
หลักสูตร : การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจ (The Art of Assignment & Delegation for Supervisor) article
หลักสูตร : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน (Feedback Technique) article
หลักสูตร : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager) article
หลักสูตรอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ... article
หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) article
หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) article
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) article
หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program) article
หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success) article
หลักสูตร : IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน (IQ & EQ for Self Development) article
หลักสูตร : EQ กับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success) article
หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for Success) article
หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) article
หลักสูตร : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) article
หลักสูตร : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) article
หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) article
หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication) article
หลักสูตร : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) article
หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity) article
หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร การคิด และการสื่อสาร (Management / Thinking Skill / Communication) article
หลักสูตรอบรมด้านการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ (Sales / Marketing / Customer Service) article
หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์การ (Human Resource & Organization Development) article
หลักสูตรอบรมด้านกระบวนการ การเพิ่มผลผลิต / ปรับปรุงงาน / ลดต้นทุน / ความปลอดภัย (Productivity/Improvement/Cost Reduction /Safety) article