ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ดร.ไมตรี บุญขันธ์ article

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

 การศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 ประวัติการทำงานในอดีต - ปัจจุบัน

 • วิทยากรอิสระให้กับสถาบันฝึกอบรมต่างๆ
 • หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กว่า 15 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน: MHC metal engineering (Thailand) Co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์: Thai Filtration Co., Ltd
 • กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
 • ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co., Ltd.
 • อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
 • QCC Team Excellent 2009-2010 (Singapore)
 • KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)

 ประสบการณ์ด้านวิทยากร และหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 • ISO 9001 : 2015 Requirement training course
 • การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)
 • การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (Continues Improvement by Kaizen) 
 • การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness for QCC Activity)
 • 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต (5S for Productivity Improvement)
 • การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA (PDCA Improvement)
 • การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual Control
 • การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction)
 • การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in time)
 • การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success)
 • ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Working Place)
 • จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
 • จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Saving Awareness)
 • การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production management for Supervisor)
 • การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total cost Reduction Activity)
 • การลดต้นทุนด้วย QC 7 Tools (QC 7 Tools for Cost Reduction)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
 • การวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis 
 • และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  ประกาศณียบัตร

 • Quality Management System:  Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
 • Environmental management System: ISO 14001: 2015 (IRCA Certified)
 • ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)

download
Expert Team

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร article
รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ article
อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา article
ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ article
ดร.อิทธินันท์ สันทัศ article
อ.สาโรจน์ พึ่งไทย article
อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร article
อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ article
อ.กันตินันท์ เดชจินดา article