ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ article

อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์

อาจารย์สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์

 การศึกษา

 • M.B.A. (M.Org.M) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) 
 • BA Political Science คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU)
 • MMM. คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • Mini Master in HRM คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)

 ประวัติการทำงานในอดีต - ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม  Wisdom Max Center (ปัจจุบัน)
 • วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะหัวหน้างานและภาวะผู้นำ (Leadership Trainer) (ปัจจุบัน)
 • วิทยากรทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Energy, Safety & Environment) (ปัจจุบัน)
 • วิทยากรพิเศษให้กับสถาบันฝึกอบรมต่างๆ (ปัจจุบัน)
 • โค้ชด้านพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Coach) (ปัจจุบัน)
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Enterprise Diagnosis Consultant) กระทรวงอุตสาหกรรม (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations Consultant) กระทรวงแรงงาน (ปัจจุบัน)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 11 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ 5 ปี
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์, บริษัท วาย. เอส. เอส. (ประเทศไทย) จำกัด   6 ปี

 ประสบการณ์ด้านวิทยากร และหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0  (Genius Supervisor 4.0 )
 • หัวหน้างานยุคใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ 4.0 ( Professional Supervisor in Era 4.0)
 • เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา ( Supervisory Techniques)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ 4.0 (Leadership Development 4.0)
 • เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( New Supervisor Preparation)
 • ก้าวสู่หัวหน้างานมือใหม่ (Way to new Supervisor)
 • ความรู้ทางด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (Labor Law)
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Effective Communication for Organization Successful )
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork for Success)
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในสถานที่ทำงาน (Human Relations in Organization) 
 • การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem & Decision Making)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ( Modern Human Resources Management)
 • การสรรหาว่าจ้างแบบมืออาชีพ (Professional Recruitment)
 • มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labor Standards)
 • การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) 
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)
 • เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training)
 • การสอนงาน สั่งงาน มอบหมายและติดตามงาน (Coaching, Assignment, Delegation & Follow up )
 • ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและยอมรับ (Be Excellent Employee )
 • เทคนิคการทำงานแบบมืออาชีพ 4.0 (Professional Work for Success 4.0)
 • เทคนิคการเป็นพนักงานมืออาชีพยุค 4.0 (Professional Staff 4.0)
 • การสร้างจิตสำนึกความรักและภักดีต่อองค์กร (Loyalty & Organizational Awareness) 
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation for Success)
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness )
 • การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ (Safety Awareness )
 • สารเคมีอันตรายและซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล (Hazard Chemical & Spill)
 • ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างทั่วไป (Work safety for New Employee & General Employee)
 • การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy Saving & Environment Awareness) 
 • การคิดนอกกรอบ (Think out of the Box)
 • การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking for Success)
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

 ประกาศณียบัตร

 • Certified – Mindfulness Coaching; Coaches Association of Thailand (Thai Coach)
 • Train the Professional Trainer – Master Classes (People Dynamic, Trainer MAX, Prosper88)
 • หลักสูตรเสริมทักษะความสามารถในการวินิจฉัยสถานประกอบการ, กระทรวงอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์, กระทรวงแรงงาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ,   NPC Safety & Environment Service;   2542
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, NPC Safety & Environment Service;   2550
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร, ปิ่นทองกรุ๊ป ; 2551
 • คณะกรรมการตรวจสอบโครงการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร, กลุ่มปิโตรเคมี เครือเจริญโภคภัณฑ์

download
Expert Team

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร article
รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ article
อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา article
ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ article
ดร.ไมตรี บุญขันธ์ article
ดร.อิทธินันท์ สันทัศ article
อ.สาโรจน์ พึ่งไทย article
อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร article
อ.กันตินันท์ เดชจินดา article