ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อ.กันตินันท์ เดชจินดา article

อ.กันตินันท์ เดชจินดา

อาจารย์กันตินันท์ เดชจินดา

 การศึกษา

 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประวัติการทำงานในอดีต - ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มากว่า 10 ปี (ปัจจุบัน)
 • กระบวนกรประจำศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ปัจจุบัน)
 • วิทยากรด้านจิตวิทยาและการออกแบบโครงการ / คณะกรรมการหลักสูตร “ผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน” / คณะกรรมการตัดสินรางวัล Healthy Organization Award เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปัจจุบัน)
 • ผลงานหลักสูตรออนไลน์ Emotional Intelligence , Creative Thinking และ Design Thinking (ปัจจุบัน)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD & OD Manager) กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ (ปัจจุบัน)
 • Internal Marketing Executive (Supervisor) แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • Senior HR ส่วนงานสถานศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทในกลุ่ม Central 
 • ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิ Teach For Thailand และครูประจำสถาบัน A+ Tutor 

 ประสบการณ์ด้านวิทยากร และหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 • การพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Creative & Initiative Thinking /Creative Thinking for Future of Work / Creative Thinking & Innovation)
 • การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communications & Coordination) 
 • การพัฒนาทักษะการปรับตัวสำหรับพนักงานยุคใหม่ (Situational Adaptability)
 • การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
 • การจัดการความเครียด (Stress Management)
 • การพัฒนาความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ: Adversity Quotient) ในการทำงาน
 • กลุ่มสัมพันธ์ (Encounter Group) / จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม (Psychology of Teamwork)
 • การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำตัวเอง (Self-Leadership)
 • การพัฒนากรอบความคิดและทักษะของผู้นำ (Increasing Leadership Mindset & Skillset)
 • การพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและการโค้ชสำหรับผู้นำ (Mentoring & Coaching for Inspiring Leader)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก (Personality Plus)
 • ศาสตร์แห่งการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น (Enneagram/MBTI/DISC)
 • จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Psychology for Successful Working)
 • คิดบวก จุดไฟ เสริมสร้างพลังใจในการทำงาน (Positive Thinking & Self-Motivation)
 • 5Q FOR EFFECTIVE WORK
 • จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพกายและใจ (Smart Health Psychology)

  ประกาศณียบัตร (บางส่วน)

 • ACSTH Level of Professional Coaching - International Coaching Federation (ICF)
 • ICF Coach Mentoring Program - International Coaching Federation (ICF)
 • IKIGAI Coaching for Medical Leaders/Educators - The Thai Medical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen 
 • Action Learning Coach Training - The World Institute for Action Learning (WIAL)
 • Certified Points of You® Practitioner – Points of You Academy
 • Design Thinking - Stanford Center for Professional Development
 • Leading with Empathy for Feedback – PacRim Group
 • The Proactive Leader – PacRim Group
 • L&D Transformation Scholarship Program, PacRim Group

download
Expert Team

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร article
รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ article
อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา article
ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ article
ดร.ไมตรี บุญขันธ์ article
ดร.อิทธินันท์ สันทัศ article
อ.สาโรจน์ พึ่งไทย article
อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร article
อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ article