dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


Thai Bridgestone : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2Thai Bridgestone : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2article

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

EMC : ทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)EMC : ทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) # 1article

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ACP : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)ACP : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

KMP : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)KMP : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)article

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 3AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 3article

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Honda Lock : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)Honda Lock : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)article

บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

FAS : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) FAS : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่นส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BAM : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management) # 2BAM : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management) # 2article

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BAM : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management) # 1BAM : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management) # 1article

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)Public Training : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]