dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 10Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 10article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Somboon Group : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management) Somboon Group : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management) article

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Bridgestone Sales : Core Competency & TRACEBridgestone Sales : Core Competency & TRACEarticle

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ASMT : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) # 1ASMT : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) # 1article

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TRTH : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) TRTH : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Sumitomo : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)Sumitomo : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Hitachi : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)Hitachi : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)article

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MHTL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)MHTL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)article

บริษัท เอ็มอีพี เฮคช่า (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ITTC : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) ITTC : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Harmony : ทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)Harmony : ทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)article

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]