dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


TRTH : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) TRTH : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 45Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 45article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 45Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 58article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SD : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 1SD : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) #1article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CYBERPRINT GROUP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)CYBERPRINT GROUP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)article

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 44AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 44article

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 15 และ 28 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 3การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 3article

การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TTTC : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)TTTC : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)article

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CP ALL : ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Interpersonal Relationship Skills)CP ALL : ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Interpersonal Relationship Skills)article

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TTTC : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Qctivity)TTTC : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Qctivity)article

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์

[Go to top]